Çok mühim bir istegi olan bir kimse bu 7 salavat ile ne isterse istesin olur
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Video title

Cancel

Çok mühim bir istegi olan bir kimse bu 7 salavat ile ne isterse istesin olur

SEYYİDÜL İSTİĞFAR(7 defa okunur)
“Allahümme entel melikül hayyüllezii laa ilaahe illaa ente Ente halakteni ve ene abdüke ve ene alaa ahdike ve va’dike mesteta’tü euzü bike min şerri maa sana’tü ebüü leke bi nimetike aleyye ve ebüü ü bi zenbii fağfir lii zunubii fe inneke la yağfiruzzünube illa ente.”
7 SALEVAT-I ŞERİFELER
1.Salevat (Bi ADEDİ ELF)
“Allahümme salli alaa syyidinaa muhammedin bi adedi elfi enfaasil mahluukaat.Ve salli ala seyyidinaa Muhammedin bi adedi eş’aaril mevcudat.Ve salli alaa seyyidinaa Muhammedin bi adedi sevaakinil erdi vessemaavaat.Ve salli alaa seyyidinaa Muhammedin bi adedi hurufil levhi ved-deavaat.Ve salli alaa seyyidina Muhammedin bi adedi küllil ma’düüdaat velma’lumaat.Min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve aahıri bakaaihii ve alaa aalihi ve sahbihit tayyibiynet taahiriyne ecmeıyn.Bi rahmetike Yaa erhamerraahımiyn..
2.Salevat (SALAT-I MÜNCİYE)
“Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa aali syyidina muhammed.
Salaaten tünciynaa biha min cemiy’ıl ehvaali velaafaat.ve takzıylenaa bihaa cemiy’al haacaat…
Ve Tütahhirinaa bihaa mincemiy’ısseyyiaat.
Ve terfeunaa bihaa ındeke e’led deracaat.
Ve tubelliğunaa bihaa aksal ğaayaat.
Min cemiy’ıl hayraat-i fil hayaati ve ba’del memaat.
İndeke alaa külli şey’in kadiyr.
3.Salevat(SALAT-I NARİYE)(Salat-ı tefriciye)
“Allahümme salli salaaten kaamileten ve sellim selaamen taaammen alaa seyyidinaa muhammedinilleziitenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukzaa bihil havaaicü ve tünaalü bihirreğaaabü ve husnül havaatimü ve husnül havatim.Ve yüsteskal ğamaamü bi vechihil keriym ve alaa aalihii ve sahbihii fii külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lüümin lek.
4. Salevat(HAZRETİ SIDDIYK’IN(R.A.)SALATI
“Allaahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa aali seyyidina muhammedin ve alaa aali seyyidinaa muhammed.
Ve baarik ve sellim aleyhi ve alyehim.
Euuzü billaahi minelhemni ve huzni ve minel cübüni vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebiit deyni ve kahrir ricaal.
5 .Salevat(SALAT-I FETHİYE)
Allahümme salli ve sellim ve baarik alaa seyyidinaa Muhammedinil faatihı limaa uğlika velhaatimi limaa sebeka.
Naasıril hakkı bilhakkı vel haadii ilaa sıraatıkel müstekıym.
Ve alaa aalihiii hakka kadrihii ve mikdaarihil azıym.”
6.Salevat(Kudretten taş üzerine yazılan salevat)
“Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin bahri envaarike ve ma’dini esraarike ve lisaani huccetike ve aruusi memleketike ve imaami hazratike ve tıraazı mülkike ve hazaaini rahmetike ve tarıykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insaani aynil vücüüdi.Vessebebi fii külli mevcüüdin ayni a’yaani halkıkel mütekaddimi min nuuri zıyaaike.Salaaten tedüümü bi devaamike ve tebkaa bi bekaaike laa müntehaa lehaa düüne ılmıke salaaten turzıyke ve turzıyhi ve terzaa ve terzaa bihaa annaa Yaa rabbel aalemiyn.”
7. Salevat(Bİ ADEDİ ELF..)
“Allahümme salli alaa seyyidinaa muhammedin biadedi elfi anfasil mahlukaat.Ve salli alaa seyyidina Muhammedin bi adedi eş’aaril mevcuudaat.Ve salli alaa seyyidina Muhammedin bi adedi sevaakinil erdi vesemaavaat.Ve salli alaa seyyidinaa muhammedin biadedi hurufil levhı vedeavaat.Ve salli alaa seyyidina muhammedin bi adedi külli ma’düüdaat ve ma’lüümaat… Min evveli ezelihi ve evsatı haşrihii ve ahıri bakaaihii ve alaa aalihi ve sahbihit tayyibiynet taahiriyne ecmaıyn.Bi rahmetike Yaa erhamerraahımiyn

#dua #zikir #hacetduası #istiğfar #istekduası #7salavat #salavat